主日證道:聖誕,基督開闢天地,博士復歸樂園(太1:1-2)

奉聖父聖子聖靈的名,阿門。今天的證道經文是馬太福音1:1-2,「1 當希律王的時候,耶穌生在猶太的伯利恆。有幾個博士從東方來到耶路撒冷,說,2 那生下來作猶太人之王的在哪裡?我們在東方看見他的星,特來拜他」。1Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2  λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ;1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, 2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him。感謝神的話語。

教會年歷中有主顯節(Epiphany,6 January),應用的就是這段經文。主顯節中包含著一個西遊記的故事,三個東方博士,孫悟空、豬八戒和沙和尚或三位「高等動物」,就是一群成了精的人,從東土啟程向西天取經。這段經文可以交叉結構如下:1a與2的前後呼應(注意原文):「耶穌」與「他的星,特來拜他」;「生」與「生」;「伯利恆」與「東方」;「猶太」與「猶太人」,「時候」與「星」(創世記1:14-19);「希律王」與「猶太人之王」……中間聚焦(behold,看哪!)發生在地球中心、連接「東西文化」的新聞事件:「有幾個博士從東方來到耶路撒冷」——耶路撒冷是中心。馬太福音2:1-2也可以是創世記1-2章的濃縮版。起初神創造天地(創世記1章),然後為人類建造樂園(創世記2章);請仔細對觀,你就能從這兩節經文中看見這樣的主題:聖誕,或第一回,基督開闢天地,博士復歸樂園。看哪,你們這東方博士特來拜祂,聖誕快樂!

一、人物、事件、地點、時間(1a)

當希律王的時候,耶穌生在猶太的伯利恆。Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως;Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king。

1、人物:耶穌與希律王

耶穌是聖經啟示的中心,而以掃-雅各或希律-耶穌這個關係,是聖經貫穿始終的歷史線索。因此這半節經文的主要人物是耶穌和希律。中文翻譯把希律放在文首,雖然文法上無可挑剔,但在神學上會失去重要的信息。實際上,Now when Jesus was born(現在耶穌降生),與創世記1:1中In the beginning God created(起初神創造)是平行的;而創世記1中的「地」與「伯利恆」也存在平行關係——「地」在創世記1章成了種植糧食養育萬物的園子;而耶穌是從天上降到世上的糧——伯利恆即糧倉。基督耶穌是始,是終,是中心。上帝要藉著基督的降生重造天地。這一節經文也可以交叉結構:萬王之王耶穌與世界之王希律前後對比,中間是兩種衝突的空間(伯利恆)和時間(這些日子)。當然,在整段信息中,人物包括三個方面:耶穌、希律和博士,他們分別是上帝、魔鬼與人,或新人——神要把希律權勢下的人拯救出來(馬太福音2:12)

然後我們來認識希律,他代表世界的王和罪人。可以從三個角度認識希律,而主耶穌稱之為希律的酵(馬可福音8:15)。第一、英雄。希律這個希臘字Ἡρῴδης的基本含義就是英雄(heroic)。英雄統治及其罪惡,最初記在創世記6:1-5。偉人是神的兒子們與人的女兒們苟合的產物。偉人與希律平行,而挪亞方舟與基督平行。第二、以東。希律是以掃的後裔,先知書對以東人的審判都落在希律身上,這是對大兒子邪教的審判。而耶穌在肉身上是雅各的後裔。第三、罪犯。希律及其家族是一個犯罪的族類。這個名字在新約聖經中出現了44次,這是一些徹底敗壞的罪犯。

新約聖經提到7位希律,其中6位是王。首先是大希律(Herod the Great),屠嬰者。其子亞基老(馬太福音2:22,Ἀρχέλαος,人民領袖;希羅底之父)。大希律的另一子即分封王希律安提帕(Ἀντίπας,like the father),他奪了兄弟腓力(Herod Philip 1)的妻子希羅底,殺害了施洗約翰, 要殺耶穌,戲弄和審判耶穌;耶穌稱之為狐狸(馬太福音14:1-12;路加福音9:7-9,13:31-32;23:6-15)。 另外一位希律腓力是以土利亞和特拉可尼地方分封的王(路加福音3:1),是撒羅米的丈夫。此外有兩個人都叫希律亞基帕(Ἀγρίππας,Hero like),一是大希律的孫子(亞基帕一世,亞基老之子),他殺了使徒雅各,監禁彼得,被蟲咬死(使徒行傳12:1-2,23)。另一位是大希律的曾孫,亞基帕一世之子,即亞基帕二世,審判使徒保羅(使徒行傳25-26)。「女希律」有四位:希羅底和她的女兒(馬太福音14:6);土西拉(使徒行傳24:24)以及百尼基(使徒行傳25:23)。希律家族從始至終是基督和教會的仇敵。

人們一般注意希律家族統治的殘暴性及其愚蠢,但從世界的標準看,希律也算是傑出的統治者和老一輩無產階級革命家。尤其值得一提的是,希律是建殿者——基督的教會和希律的聖殿之間從此對壘。希律聖殿向上追溯到巴別塔,向下延至大罪人(帖撒羅尼迦後書2:3)。希律是猶太曆史上最著名的建設者,他擴建了耶路撒冷的第二聖殿(又稱希律的聖殿),修建了該撒利亞(Caesarea Maritima)的港口,建立馬薩達與希律宮(Herodium)的城牆。這一點非常重要。因為這意味著希律和耶穌的衝突不僅僅是一場政治衝突,更是一場神學衝突,是兩種宗教,兩種教會的衝突。這場衝突從以掃和雅各開始,一直到假基督和不法的人、敵基督和假先知佔據聖殿為止。當在這個背景之下思考主耶穌的話:「31正當那時,有幾個法利賽人來對耶穌說,離開這裡去吧。因為希律想要殺你。32耶穌說,你們去告訴那個狐狸說,今天明天我趕鬼治病,第三天我的事就成全了」(路加福音13:31-32)。

2、事件:耶穌基督降生

上帝以一個嬰孩降生的方式進入世界。降生,γεννάω。這個字在新約聖經中出現了97次,僅在馬太福音1章中就出現了41次。加上另外一個表示出生的字τίκτω,共44次。不過γεννάω這個字主要強調父母在嬰孩兒出生中的作用,所以這個字是連接馬太福音第一章的。同時,γεννάω指向生命的信息。如果是希律代表的是死亡和黑暗的權勢,那麼耶穌降生將生命賜給人類。γεννάω在這裡是被動語態,γεννηθέντος。這個被動語態在強調天父的救恩計劃和耶穌的降卑:「及至時候滿足,神就差遣他的兒子,為女子所生,且生在律法以下」(加拉太書4:4)。這場降生在馬太福音1章中有更詳盡的記述。其中馬太福音1:1-17講耶穌肉身的來源,他是完全的人;馬太福音1:18-25講耶穌屬天的來源,祂是完全的神。而在馬太福音1:21-23中,提到了祂兩個名字:「21 她將要生一個兒子。你要給他起名叫耶穌。因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。 22 這一切的事成就,是要應驗主借先知所說的話,23 說,必有童女,懷孕生子,人要稱他的名為以馬內利(以馬內利翻出來,就是神與我們同在)」耶穌這個名字讓我們知道祂的使命是拯救;而以馬內利讓我們知道祂如何拯救我們——與罪人同在,為罪人死而復活。馬太福音對耶穌降生的記述,沒有路加福音那麼詳盡,這也顯出對觀福音的重要性了。

3、地點:猶太的伯利恆

耶穌降生的地點在伯利恆,或猶大的伯利恆。有兩個地名都叫伯利恆(另一處在西布倫,約書亞記19:15,士師記12:8);因此這裡特別說明是猶太的伯利恆,耶路撒冷向南5-6英里或10公里。伯利恆有另外一個名字叫以法他(אֶפְרָת,place of fruitfulness)。Βηθλέεμ,出自בֵּית  לֶחֶם,house of bread,實際上是兩個字組成的,一個是麵包或食物(לֶחֶם,bread, food, grain;297x),一個是房屋或聖殿(בַּיִת ,house,place,receptacle,home,family,body,inwards,temple;2,055x)。人們常常只注意食物這個概念,強調耶穌是天上將下的糧,這當然沒有錯。但是這個詞組的核心概念是房屋、是聖殿,是教會。保羅不斷講「在基督裡」,約翰說耶穌搭建帳幕在我們中間,使徒追問「拉比在哪裡住」,以及門徒邀請復活的基督「請你同我們住下吧」,強調的都是這個概念。上帝要在基督裡給我們一個家,一座城,與我們同居;上帝在教會裡為我們擺設筵席(約翰福音6:55;馬太福音26:26-28)。這是有生命之糧的殿堂和樂園,應該預表著教會。在舊約聖經中,這個詞共出現了41次。

以法他或伯利恆首先和四位女子有關係。前三位女子在以法他的故事都是生子的故事。第一位是拉結,一位母親為她的孩子(便俄尼,בֵּן–אוֹנִי,son of my sorrow;便雅憫,בִּנְיָמִין,son of the right hand)的出生獻出了生命(創世記35:16-20)。第二位是路得。在路得記中伯利恆不僅是上帝供糧之地和拿俄米的故鄉,也與一個孩子的降生有關(路得記4:11-17),這孩子叫俄備得(עוֹבֵד,serving),是大衛的祖父。第三位是迦勒的妻子以法他,歷代志三次提到迦勒娶以法他生了戶珥,而戶珥是生來作長子的(歷代志上2:19,2:50,4:4)。因此這三個孩子的名字分別指向基督的這三個職分:神子,義僕和長子。而三位女性預表著教會,特別是殉道著的教會。第四位女子是一個悲劇,士師記最後三章就是圍繞以法蓮山地的利未人娶了一個猶大伯利恆的女子為妾這個故事展開的,那是一場教會內戰,妾也指向與世界行淫的教會。

其次,伯利恆這個名字這和四個男人有關。第一是猶大或猶大支派的一位少年人,利未人或祭司(士師記17:6-13)。正是從這個少年人開始,士師記四次重複了這個信息:那時以色列中沒有王,各人任意而行(士師記17:6,18:1,19:1,21:25)。猶大支派是彌賽亞支派(創世記49:10),以色列人指著猶大支派期待彌賽亞的降臨,而妾的悲劇更在等候新郎的救贖。第二位就是大衛,「大衛是猶大,伯利恆的以法他人耶西的兒子」(撒母耳記上17:12a);上帝差遣撒母耳在伯利恆膏立大衛作王(撒母耳記上16:1)。伯利恆故稱大衛的城(路加福音2:4,11;撒母耳記上20:6),大衛的三個勇士,也曾冒死為大衛汲取伯利恆之水(撒母耳記下 23:14-17),這水應該出自雅各井(約翰福音4:6)。第三、大衛的勇士亞撒黑(עֲשָׂהאֵל,God-made),他因苦苦追趕仇敵而被用槍鐏刺入肚腹,甚至槍從背後透出仆倒而死(撒母耳記下2:10-32;約翰福音19:34)。第四、大衛的勇士伯利恆人雅雷俄珥金的兒子伊勒哈難(אֶלְחָנָן,God has been gracious)殺了迦特人歌利亞(21:15-22,應是另外一位非利士人中的迦特人歌利亞的哥哥,撒母耳記上17:4)。歌利亞(גָּלְיַת,splendour,偉光正)屬偉人(רְפָאִים,giants, Rephaim,字義是狂傲,創世記14:5;參考נָפִיל,giants,the Nephilim,字義是撒謊,創世記6:4,民數記13:33)。亞撒黑仆倒,伊勒哈難全勝(歷代志上11:26)。希律算是偉人的兒子,十字架真理是對偉人文化的勝利。

當然,伯利恆這個概念最終從上述兩方面匯聚到耶穌身上。彌迦書5:2的預言眾所周知:「伯利恆,以法他阿,你在猶大諸城中為小。將來必有一位從你那裡出來,在以色列中為我作掌權的。他的根源從亙古,從太初就有」。馬太福音2:5-6引證的就是這節經文,東方博士熟悉聖經,用此見證耶穌基督的降生。值得注意的是,馬太福音第2章也存在一個交叉結構,1-2節與22-23節呼應,其中大希律對應小希律,而伯利恆對應拿撒勒。一方面,耶穌是大衛的後裔,是萬王之王;另一方面,耶穌是拿撒勒人,或拿細耳人——祂要把自己全然獻上,藉著死而復活拯救世人。

4、時間:希律王的時候

一般認為希律的統治時間在主前37年到主前 4年,這大致確定了耶穌誕生最可能的時間範圍。一方面,耶穌降生是真實的歷史事件;另一方面,聖經的確沒有告訴我們耶穌降生更為具體的時間。ἐν ἡμέραις,in the days。「日子」在這裡是複數,就是指希律作王這段時間。聖靈讓我們矚目的不是某個日子,而是這些日子。我們甚至可以這樣思想:耶穌具體哪一天來到這個世界並不重要,重要的是他來拯救我們從希律王國中進入基督的王國。而希律作王從亞當之後一直是一個當下事件,在這個意義上,每一天都是聖誕節。當然,在耶穌誕生那段歷史時間裡,必有一些特別的預備。中國讀者可以大致找出希律時代的中國君王:漢武帝、漢宣帝、漢元帝、漢成帝、漢平帝、孺子嬰、王莽等;而特殊的歷史事件包括張騫、霍去病、常惠、解憂公主、班超、甘英以及河西四郡(武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡)以及前西域都護府(管轄36-48國)的設立等。在世界範圍內都存在預備道路的跡象;而在個人和耶穌相遇的生命史中,也一定一定存在同類見證。上帝會在祂認為合適的時間,在曠野開道路,在沙漠開江河,修一條大道,將你和基督連接起來。所謂合適的時間,大約就是希律家族最黑暗最邪惡地統治你的時候。

二、博士、東方與耶路撒冷(1b)

有幾個博士從東方來到耶路撒冷。, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα。behold, there came wise men from the east to Jerusalem。

在這段經文中,上帝開通的道路通往人類的幾個博士。ἰδού,看哪!這個字的意思是:全體人類請注意!聖靈呼喊人類注意這個重大事件,即東方博士來朝拜耶穌。ἰδού在新約聖經中第一次出現在馬太福音1:20,ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου,behold, the angel of the Lord;看哪,主的使者!而東方博士也是主的使者。天使找到約瑟(馬太福音2:13重複了這個句子),博士找到耶穌,這都是重大新聞。這個事件之所以是一種神學新聞,至少有三個方面的新聞價值。或者說,聖誕給人類帶來三件奇事。第一、博士朝拜耶穌;第二、東方博士朝拜耶穌;第三,東方博士到耶路撒冷朝拜耶穌。這幾個字被很多人稱為奧秘,因為不知東方何處,博士是誰。但這恰恰是聖經的偉大之處:聖靈不要我們關切人是誰,因為這不是最重要的;但是藉著「東方」和「博士」本身所傳遞出必要的信息,才是我們應該重視的。釋經往往誤入歧途。

1、博士

我們先看第一個問題,博士來朝。不是三個博士,也不是幾個博士,μάγοι只是複數,更當翻譯為眾博士;很多博士,各種博士——東方所有的高人,樂園以外所有的罪魁。μάγος這個希臘字在新約聖經中共出現6次,其中4次在馬太福音第2章,中譯為博士,英譯多為wise men,大意是智慧人,術士、哲士(但以理書1:20,2:12,5:11等)。上帝要在廢掉人類的智慧,使之都順服基督(以賽亞書29:14;哥林多前書1:19;哥林多後書10:5)。另外兩次在使徒行傳13:6和13:8,中譯「行法術的」,英譯sorcerer。很多學者傾向於將巴耶穌在道德上妖魔化,這可能是錯誤的。巴耶穌更可能是希臘文明意義上的「科學家」,他恰恰代表了今天仇恨基督教的科學理性主義思潮。實際上使徒行傳中的博士和馬太福音中的博士正好對應,這是西方的博士和東方的博士的對應,區別僅僅是後者悔改了。博士也是聖殿被毀之後人類世界的精神領袖,文化偉人,他們同時統領廟堂,而其背後站著魔鬼(使徒行傳13:10)。所以請特別注意新約聖經中東西兩地博士的交叉信息,所羅門聖殿被毀之後,全世界進入了博士時代或軸心時代。

要理解這個字的真正含義,應該追溯它的原文。這個字對應的希伯來詞是רב  מג,出現在耶利米書39:3和39:13,中譯拉墨,英譯Rabmag,都是音譯。因為רב  מג對希伯來人來說也是是外來語,應該出於波斯的阿維斯陀語(Avestan)。最早可能是指Zoroastrianism中的祭司階層,他們主要活躍在聖殿之後被擄世代的巴比倫和波斯宮廷中。這是世俗意義上的君王、祭司和先知(術士、天文學家以及遠東聖人等)。換言之,博士可以同時代表政治權力、宗教權力和知識權力,也對應了博士所進獻的三種禮物(黃金,乳香,沒藥;參考以賽亞書60:6)——在基督降生中,真正君王、祭司和先知的權柄全部回交。教會中一直有一種傳統,認為博士是東方的三位君王(The Three Kings;詩篇68:29,72:11)。乳香是獻祭給神的,而沒藥常用來膏抹死者。也可以將這三種禮物對應天國、教會和陰間,正如馬太福音28:18-20。但是,僕人彌賽亞這個觀念是東方和釋經所沒有的,因此他們尋王誤入耶路撒冷。

教會傳統中關於東方博士有很多說法,其中敘利亞教會甚至認為他們不是三位,而是十二位。也有人說這「三位博士」分別代表閃、含和雅弗的後裔或三大人種或三塊大陸(因此相關藝術作品中常有一位黑人博士)。甚至有人給這三位博士取了名字,其中一種說法是:波斯學者或君王Melchior,印度學者或君王Caspar,巴比倫或阿拉伯學者或君王Balthazar。這個傳統可以追溯到主後500左右的亞歷山大。而東方的敘利亞教會則名之Larvandad,Gushnasaph和Hormisdas,基本上認定他們都是波斯人。伊索比亞教會的命名是Hor,Karsudan與Basanater;而亞美尼亞的命名是 Kagpha,Badadakharida和Badadilma。另外有人認為三位博士分別代表20、40和60歲年齡的人。而Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral也值得注意,那是一種金牛犢。這諸般的努力都是偏離聖經真理的——因為他們是誰根本不重要,正如福音書的作者都謙卑隱藏了。聖經要我們矚目基督,不看任何人。但教會同樣不能免俗,如同夏娃——神禁止的那棵樹,人偏偏要熱火朝天。

2、東方

「東方」這個概念也遭遇了同樣的命運——教會不去關切聖經這個字本身清清楚楚的含義,反而傾力貪求東方到底是哪裡。馬可波羅肯定的告訴世人,東方的博士來自saveh persia(Sāveh Persian),該城在Markazi Province of Iran,大約Tehran西尼100公里處。他自稱在伊朗這座古城中看見了三位博士完好無缺的身體(Marco Polo, Polo, Marco, The Book of the Million, book i.)。另外一種說法是(John of Hildesheim),博士們啟程於絲綢之路上的佛教中心Taxila(塔克西拉,在巴基斯坦,東經 72o49′ 北緯 33o34』)。波斯帝國和希臘帝國都統治過該城,據說主後46年使徒多馬曾拜訪當地並會見波斯國王;中國玄奘於七世紀也造訪過此地。祭司王約翰(Prester John)也被視為是博士的後裔。也有人認為他們來自印度,甚至中國。

但創世記中的東方實際上有兩種含義。第一、東方之民基本上是背叛上帝的罪人和漸行漸遠的浪子(創世記3:24,4:16,11:2)。起初上帝把亞當帶到東方,又因他的罪將他趕往東方;如今是把罪人亞當從東方帶回。亞當在東方不思故國,在那裡「得瑟」成了博士。東方代表罪人之地,外邦人之地。人歸東土,這至少有三大新聞:高人不過是罪人;耶穌來要找罪人,而不是義人;罪人回歸,而猶太人仍不認罪,也不認主。因此現在東方人起來在定耶路撒冷的罪。這是一場翻轉:在後的將要在前,小兒子好過大兒子,稅吏要高於法利賽人。在四福音書中,與東方博士呼應的是西方博士,就是希臘人,最後他們也要來朝拜耶穌(約翰福音12:20-21;另參以賽亞書2:6)。西方和東方的外邦人,一同起來定了猶太人不信的罪。不僅如此,耶穌降生和受難,就這樣吸引萬民歸向祂,從東方的波斯印度和中國,到西方的希臘羅馬和眾海島。另外值得強調的是,四福音書中只有馬太記載了東方博士來訪的故事,原因之一是馬太作為稅吏,更敏感基督和罪人之間的救恩關係。第二、創世記中亞伯拉罕從東方進入應許之地。博士們應該經歷了或部分經歷了亞伯拉罕當年從迦勒底的吾珥到迦南的路線。當年亞伯拉罕是從死地出發的,而且也是仰望燦爛的星空、憑著信心前往迦南(創世記13:16,15:5)。與此相關,有一種可能性,亞伯蘭的父親他拉就是博士(約書亞記24:2)。

但是如果把馬太福音1-2章連接在一起,我們就能看見一個「三維空間」,而耶穌位於這三維的中心與終點。第一個維度是歷史或時間(馬太福音1:1-17),耶穌是歷史的總結或時間的目的。第二是天國或靈界(馬太福音1:18-25),耶穌位於天國和世界的切點上,也是聖靈指向的對象,天使服役的主;第三是地理或空間(馬太福音2:1-23),包括東方和埃及兩個方向,而這兩個方向實際上是舊約歷史的濃縮——亞伯拉罕從東方啟程,以色列人下埃及出埃及,以及以色列人被擄並從東方回歸。這也見證了這個真理:舊約的總結就是基督,為耶穌作見證的就是這經。不僅如此,在最後的這個空間維度上,分佈著伯利恆,耶路撒冷和拿撒勒三個坐標,這三地構架出耶穌的基本生平。東方這個概念本身也讓我們看見這樣的信息:上帝要在基督裡重建伊甸園。整卷聖經第一次提到東方是創世記2:8,「耶和華神在東方的伊甸立了一個園子,把所造的人安置在那裡」。東方這個概念帶領我們返回歷史的起點,回到起初;起初上帝向東建立樂園,如今在基督裡將樂園從東帶回,而這同時指向基督復臨(馬太福音24:27;啟示錄7:2,16:12)。而聖誕快樂之快樂,最早就是伊甸——עֵדֶן,pleasure,delight(詩篇36:8)。

3、聖城

人歸耶路撒冷,人要回家,復歸樂園。ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,they came from the east into Jerusalem,他們從東方進入耶路撒冷。這一幕幾乎就是創世記3:24的反轉。從saveh persia到耶路撒冷大約行程有3個月。這場回歸在創世記中也有預備——以撒和雅各都是去東迎娶了他們的妻子。博士們回家要穿越四面轉動發火焰的劍,大約相當於千里沙漠。先知書,特別是以賽亞書一再預言了這場回歸,耶路撒冷是人類的地理中心,也是神學中心;是救恩歷史的起點,也是救恩歷史的終點(使徒行傳1:8;啟示錄21:2)。而耶路撒冷的意思就是平安,Ἱεροσόλυμα,set ye double peace。人類靈魂在尋找屬天的平安,而在屬天的耶路撒冷之外沒有真正的平安。耶穌被稱為和平的君,這是信仰的真正目的:與神和好。雙重的平安:與神和好,彼此和睦。耶穌復活首先向門徒問安(願你們平安,馬太福音28:9;路加福音24:36;約翰福音20:19,21,26);使徒書信最終都是平安和問安,宗旨在此。聖誕夜是平安夜。博士尋找平安,沒有一位博士平安。這是「傻博士」起來尋找基督的良辰;而伯利恆之星是真正的「博導」。

不僅如此,上帝的兒女從萬國回歸耶路撒冷,也預示著末世到來,天國的開端。所謂末世,所謂「成了」,就是說救主已經降臨了,從今以後,人類不需要再徒勞地尋找別的的救主,只是進入教會守望基督復臨就可以了。這一點正如路加福音16:16所說的,「律法和先知,到約翰為止。從此神國的福音傳開了,人人努力要進去」。進去,就是進入主的筵席,進入耶路撒冷,they came from the east into Jerusalem(對照創世記3:24)。

當然,耶穌沒有降生在耶路撒冷,反而降生在伯利恆,又定居加利利,被稱為拿撒勒人。耶穌並非出於「帝京」,或首善之區。這一點顯然出離於博士們的預想;這也應驗了以賽亞書53:1 的預言,人按自己的傳統不可能找到彌賽亞。上帝並不在人認為祂應該在的地方,上帝不是人所定義的上帝——耶穌降卑於伯利恆的馬槽。但是,耶穌「殉道」或得勝於耶路撒冷,也從那裡復活升天。於是我們在基督裡仰望新耶路撒冷的降臨。這是耶穌對耶路撒冷或希律佔據的耶路撒冷的觀點:「耶路撒冷阿,耶路撒冷阿,你常殺害先知,又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女,好像母雞把小雞聚集在翅膀底下,只是你們不願意」(馬太福音23:37)。天國的君王要死在耶路撒冷。然後使徒們在耶路撒冷守望著新耶路撒冷(路加福音24:50-52;使徒行傳1:4-14)。博士們的方向是顛倒的,他們最初追找的仍然是榮耀的上帝,而不是受難的上帝;但是,基督是通過受難榮耀上帝並進入祂的榮耀的。

三、祂在哪裡?那個王,那個第三者(2)

2說,那生下來作猶太人之王的在哪裡?我們在東方看見他的星,特來拜他。, 2  λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ;2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him。

1、祂在哪裡

聖靈所興起的人「驚為天人」。東方博士代表人類在尋找,他們是尋找的人,他們找到了。博士在人類地理中心就這一句話引發全球政治地震:「那生下來作猶太人之王的在哪裡?」這話是什麼意思呢?一方面,Where is he?祂在哪兒?另一方面,這個祂是誰?「15耶穌說,你們說我是誰?16 西門彼得回答說,你是基督,是永生神的兒子」(馬太福音16:15-16);「彼拉多就對他說,這樣,你是王嗎?耶穌回答說,你說我是王。我為此而生,也為此來到世間,特為給真理作見證。凡屬真理的人,就聽我的話」(約翰福音18:37)。

這個終極追問首先讓人反省自己身在何方。這個問題如同當年伊甸園裡的涼風:「8 天起了涼風,耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的聲音,就藏在園裡的樹木中,躲避耶和華神的面。 9 耶和華神呼喚那人,對他說,你在哪裡。10 他說,我在園中聽見你的聲音,我就害怕。因為我赤身露體,我便藏了。(創世記3:8-10)。其次,這個追問具有否定一切偶像的意義——你們的王不是你們的王。猶太人拜錯了王,因此陷入偶像崇拜之中。第三、廢掉一切君王,砸爛一切偶像,拆毀所有丘壇。而且耶穌不是要作一般的王,而是「作猶太人的王」。1節中的猶太(Ἰουδαία)是指猶太地;2節中強調的是猶太人(Ἰουδαῖος)。這一方面宣告耶穌是彌賽亞,另一方面直接針對了希律。希律不是猶太人的王,儘管他統治著猶太人。假基督都是不合法的;而假基督及其僕從自己對這個事實心知肚明。因此只要有人喊第一聲王在哪裡,世界就崩潰了。希律屠嬰不過是假基督的「正常反應」而已——一切凶殘出於那場篡奪和堅持的假冒。亞當不安。耶路撒冷本意是雙重的平安, 但真理首先帶人進入雙重的不安:「希律王聽見了,就心裡不安。耶路撒冷合城的人,也都不安」(馬太福音2:3)。亞當起初因這個問題害怕而躲藏,但希律要起來殺君弒父。全世界的希律和全世界的人民都有理由因為聖誕而惶惶不安。就希律而言,他們的合法性被徹底剷除,君王成了假基督。你們根本沒有權力像基督一樣統治人民。就人民而言,像順服上帝一樣順服權力和朝拜各種偶像,等於一直與之行淫,等於認賊作父,等於畜生不如(以賽亞書1:2-4)。那一天皇帝的新衣被扒下來,只是人民也沒有資格哄堂大笑——每一個地球人不過是大大小小的皇帝,穿著無花果樹的葉子,威權主義於各自的動物叢林。但是人類不安。

耶穌死難之後,這個問題再一次懸於人類的上空:Where is he?這個追問最初就是給人類第一個嬰孩兒或兇手的:「耶和華對該隱說,你兄弟亞伯在哪裡?他說,我不知道,我豈是看守我兄弟的嗎?」人類殺了上帝的兒子,用石頭將他堵在墳墓裡;人被這個問題追逼到現代,只能嚎叫「上帝死了」。但這個事實一直在那裡:「14 你們棄絕了那聖潔公義者,反求著釋放一個兇手給你們。15 你們殺了那生命的主,神卻叫他從死裡復活了。我們都是為這事作見證」(使徒行傳3:14)。世人為什麼恨教會呢?因為教會就是這個問題:Where is he?

2、生下來

不僅如此,博士們宣告,祂已經來了,而且生而為王;你們都要起來去尋找祂,信靠祂。生,τίκτω,這個字在新約中出現了19次,基本含義是出生;如果γεννάω更強調懷孕和生命形成的階段,τίκτω則更強調生命已經落地(馬太福音1:21,23,25)。耶穌是「完全的人」。這進一步讓人不安。希律和人民不明白這是什麼意思,只能想到這是一種政治顛覆。人理解的王和王中王如此不同。博士宣告基督降生的消息也是呼喊世人起來,離開舊的偶像,尋找新的王和真正的王,如同尋找自己失落的生命。這當然也意味著世人既定的生活和安逸的傳統以及習慣都要被粉碎。這對世界裡的既得利益者和未得利益者都是一種否定和挑戰。基督降生對人的否定至少包括三個方面

第一,已經得到的毫無價值。那些偶像變得一錢不值,你要重新再奔前程。權力、地位、敬虔、名聲和幸福都是毫無意義,你仍然站在日出之前的黑暗中。你自以為什麼都有了,但實際上你更加一無所有:你比別人多的只是罪惡,你比別人富裕的只是無知。人類處於真正的啟蒙時代。法國啟蒙運動推翻了希律,但讓每一個自己成為希律。這是一場更狡猾的欺騙和試探,啟蒙的結果只是更黑暗的瞎眼:「但如今你們說,我們能看見,所以你們的罪還在」(約翰福音9:41)。第二、即將得到的毫無價值。「那生下來作猶太人之王的」,意味著無論世人怎樣拚搏,王的人選已經定了,朝向王者氣象的理想和奮鬥毫無價值。第三、否認基督毫無意義。人的不信不能廢掉神的信。千百年來,否定和彎曲基督的努力浪催不已,但基督仍然坐著為王。耶穌降生也讓那些借口上帝不在場和無所不在的人無可推諉:耶穌來了,真實地生在伯利恆,住在教會中。祂就在那裡,你別無選擇。不相信基督真實臨在,只是宣稱基督理論上在場的神學,其真實目的和最終後果,就是否認「生下來」這個事實,以便道成肉身變得毫無意義。然後他們就可以心安理得繼續住在過去之中。但這是謊言。

路加福音特別強調耶穌降生的時候客棧裡沒有地方,約翰福音強耶穌回到自己的地方但自己人卻不接待祂:光照在黑暗裡,黑暗卻不接受光。但耶穌仍然生下來了。撒拉、利百加、拉結的不能生育不能阻止新生命的降生,哈曼的種族滅絕和希律屠嬰仍讓不能阻止耶穌的降生,一切將基督的教會「消滅於搖籃」的詭計也都這樣破產了。不過馬太福音2:11特別提到「進了房子」,這房子(οἰκίαν)應該 不是路加福音中的馬槽之地(參考馬太福音5:15,7:24等)。因此,把牧羊人和博士放在一個場景下聖誕畫面是不符合聖經的,博士出現的要晚些。此時耶穌可能已經兩歲了(馬太福音2:16;出埃及記40:17;民數記1:1耶利米書28:3,11;另參使徒行傳28:30)。相對來說,馬太福音的聖誕故事更充滿了君王的榮耀,這是勝利的聖誕節(提摩太前書3:16)。

3、祂的星

耶穌生下來了,祂降生在我們中間,他們看見了,他們看見了(馬太福音2:10-11)!這個看見是對眼睛明亮或瞎眼歷史的翻轉(創世記3:7)。千萬年來,博士們真的看見了大光,人類進入黎明。耶穌降生是天地共享的福音,於是有星出現。首先,星光就是光的見證,讓黑暗和死蔭中的人看見基督的光。這世界是暗夜,基督是光。而沒有光的引導,我們自己找不到耶穌。

其次,星體讓我們認識到耶穌也是完全的神:「諸天述說神的榮耀,穹蒼傳揚他的手段」(詩篇19:1)。雅各之星最早是由巴蘭宣告的:「我看他卻不在現時。我望他卻不在近日。有星要出於雅各,有杖要興於以色列,必打破摩押的四角,毀壞擾亂之子」(民數記24:17)。巴蘭的預言藉著但以理等人的活動,可能影響或啟發了東方的博士們,使他們得以密切注意和追蹤天象,直到伯利恆。很多資訊試圖從天文學的角度論證伯利恆之星的可信性,但我們還是以經解經。啟示錄12中談到了聖誕中的天象:「1天上現出大異象來。有一個婦人,身披日頭,腳踏月亮,頭戴十二星的冠冕。 2 她懷了孕,在生產的艱難中疼痛呼叫。3 天上又現出異象來。有一條大紅龍,七頭十角,七頭上戴著七個冠冕。 4 它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一,摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前,等她生產之後,要吞吃她的孩子。5 婦人生了一個男孩子,是將來要用鐵杖轄管萬國的(轄管原文作牧)。她的孩子被提到神寶座那裡去了」(啟示錄12:1-5)。

第三、上帝造星是為了「分晝夜,作記號,定節令,日子,年歲」(創世記1:14)——從此,人類要出黑暗進入光明;從此,新紀元開始了。「在東方」(ἐν τῇ ἀνατολῇ)也可以翻作「正在升起」(at rising)。這可以回答海子的問題:你說的曙光是什麼意思。伯利恆之星也讓我們明白,為什麼創世記第一章中先有光,然後才有光體。正如先有基督,然後才有伯利恆之星,然後才有我們的黎明。另外可以參考以賽亞書60:1-5,其中以賽亞書60:1中的「你的光」與馬太福音2:2中的「他的星」,應該是完全平行的。

4、特來拜祂

人類找到基督之後的生活是敬拜的生活或教會的生活。καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ,特來拜他。動詞προσκυνέω在這裡用作不定式,表示「來」(ἤλθομεν)的目的是崇拜,這是對神的崇拜(馬太福音28:17)。我們來就耶穌有兩大目的。第一、前來崇拜。人之被造意味著人是崇拜創造者的存在。世人對崇拜有很多誤解。罪惡纍纍的崇拜是私意崇拜(歌羅西書2:23)。偶像崇拜的盡頭是高處不勝寒的絕望。人的不安歸根結底是一個崇拜著的人找不到崇拜的神,或因為崇拜偶像而屢陷失望和失喪之中。這種不安和飢渴,一直要等到基督降生並單單崇拜基督才能醫治和滿足。第二、崇拜祂。祂是我們唯一崇拜的對象。一方面,這段經文清楚地讓我們離開三大偶像:希律、黃金乳香和沒藥、星辰。另一方面,只有崇拜真神才是生活的目的,聖誕解決了這個根本問題。另外,崇拜生活也是一種獻祭的生活。所謂獻祭,就是你要有一種為之奉獻和犧牲的目標,而那個目標是唯一配得的,是值得的;而且你要把最好的獻給祂。

人生的意義在「特來拜他」,這個概念也把我們帶入教會,並進入聖禮型教會。一方面,教會是什麼。教會是神所設立和悅納的崇拜。聖誕也是教會歷史的開端,我們看見了基督,祂要藉著教會崇拜與我們同在。另一方面,你來教會到底是為了什麼。我們進入教會只是為了崇拜,不是為了表演和其他世俗目的;只是為了崇拜基督,不是為了看人;我們獻祭是為了基督,不是為了任何人。感謝這個偉大的祂,這個神聖的第三者,這個解放的第三者——唯有祂,可以將我們從第二人稱的地獄和第一人稱的煉獄中拯救出來。特來拜祂告別內戰,也告別自憐;特來拜祂是彼此相愛的基礎與保障。哥林多前書13章中愛的頌歌和以弗所書第4章所教導的穿上新人,都是以特來拜祂為前提和歸指的。這是幾個東方博士,他們因為降卑自己,因為這個共同的目標,才能彼此相愛,同行天路。如果他們在路上爭論我是誰,如果他們互相論斷,他們不可能到達聖誕節。但是,博士們彼此不是生活的目標,那生下來作王的基督才是目標。因為特來拜祂,所以聖誕快樂。

親愛的弟兄姐妹,聖誕快樂。人都在尋找快樂和幸福,但無往不生活在痛苦之中。「特來拜他」聖誕快樂乃是快樂之本。人在上帝面前謙卑下來就快樂了(שָׁחָה,創世記18:2);人找到真正屬於自己的位置就回家了。一方面,全世界讓我們不快樂的人和事都被拋在沙漠和大河另一邊了。另一方面,崇拜基督與神和好,就快樂了:「10 他們看見那星,就大大地歡喜。11進了房子,看見小孩子和他母親馬利亞,就俯伏拜那小孩子,揭開寶盒,拿黃金,乳香,沒藥為禮物獻給他」(馬太福音2:10-11)。這快樂是因為看見了基督,因為俯伏拜那小孩子,並因此開始奉獻和奉獻的愛。這星也是教會。這是主的話語:「14你們是世上的光。城造在山上,是不能隱藏的。15人點燈,不放在斗底下,是放在燈台上,就照亮一家的人」(馬太福音5:14-15)。所以,親愛的弟兄姐妹,願新的一年裡,你們都是伯利恆之星,照亮所有從東方通往基督的曠野,將更多的人帶進伯利恆:各位弟兄姐妹,聖誕快樂!

任不寐,2015年12月27日

發表評論

您的電子郵箱地址不會被公開。